НА тему Теорія економічного контролю


1 Технологія господарського контролю. 3

2 Головне контрольно - ревізійне управління: функції, права, та обов’язки. 3

3 Основні етапи проведення перевірок. 5

4 Порядок проведення інвентаризації 6

5 Перевірка стану облікової політики підприємства. 7

6 Список використаної літератури.8

Господарський контроль - це процес спостереження і перевірки господарської діяльності підприємств, яка здійснюється відповідними суб'єктами управління і контролю, з метою виявлення відхилень від встановлених параметрів цієї діяльності, законності, достовірності та ефективності здійснених операцій, усунення та попередження негативних явищ і тенденцій.

Організація контролю - це комплекс заходів вищого органу управління, спрямований на забезпечення ефективного використання майна, отримання прибутку, зменшення витрат діяльності, попередження зловживань, марнотратства, розкрадання власності.

Організація здійснення контролю - це встановлений вищим органом управління порядок і прийоми виконання певної роботи суб'єктами контролю при узгодженні їх зусиль і способів дій з метою забезпечення максимальної ефективності використання праці суб'єктів контролю при виконанні поставлених завдань.

Процес контролю - це замкнена система послідовних змін стадій контролю, що відбуваються в установленому порядку.

Сутність процесу контролю можна відобразити наступними характеристиками: змістовною, організаційною, технологічною. Змістовна характеристика покликана відповісти на питання: що робиться в процесі контролю? Організаційна - ким і в якому порядку здійснюється контроль? Технологічна - як здійснюється контроль?

2 Головне контрольно - ревізійне управління: функції, права, та обов’язки

Основні функції підрозділів Державної контрольно ревізійної служби наступні:

організація роботи контрольно-ревізійних підрозділів у Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі по проведенню ревізій і перевірок.

проведення ревізій та перевірок стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності в міністерствах, відомствах, бюджетних установах, а також підприємствах та організаціях, які отримують кошти з бюджету та з державних фондів.

проведення ревізій та перевірок правильності витрачання державних

Працівники ДКРС мають право ревізувати і перевіряти грошові кошти та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, які підтверджують надходження та витрачання коштів і матеріальних цінностей, а також проводити перевірки фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, обладнання тощо). Такі перевірки можуть проводитись у міністерствах, державних комітетах та інших органах державної виконавчої влади, державних фондах, на підприємствах, в установах і організаціях.

При проведенні ревізії господарської діяльності ревізор зобов'язаний:

суворо дотримуватись Конституції України, законів України, прав та інтересів громадян, підприємств, установ та організацій, що охороняються законом.

неухильно охороняти інтереси держави, рішуче боротися з порушенням державної дисципліни при здійсненні господарської діяльності підприємствами різних форм власності.

об'єктивно, правдиво і точно висвітлювати виявлені ревізією факти порушень і зловживань із зазначенням осіб, які спричинили відповідне порушення, розміру заподіяної матеріальної шкоди та причин викритих порушень і зловживань.

у випадках виявлення зловживань і порушень чинного законодавства передавати правоохоронним органам матеріали ревізії, а також повідомляти про виявлені зловживання і порушення державні органи та органи, уповноважені управляти державним майном.

3 Основні етапи проведення перевірок

Основні етапи ревізії:

1) підготовка до проведення ревізії.

2) проведення ревізії.

3) оформлення матеріалів ревізії.

4) реалізація матеріалів ревізії і контроль виконання прийнятих рішень.

На етапі підготовки до проведення ревізії підприємства, організації керівник ревізійної групи знайомиться з матеріалами попередньої ревізії, вивчає дані контролю інших контрольних органів. На підставі цих матеріалів розробляється програма ревізії (перевірки), в якій визначається період проведення ревізії, її мета та основні питання, на яких слід зосередити увагу.

Другий етап ревізії— безпосереднє її проведення — починає­ться з прибуття ревізійної групи на ревізоване підприємство чи в організацію, пред'явлення повноважень на здійснення ревізії і проведення наради з адміністрацією підприємства, на якій керів­ник ревізійної групи представляє всіх її членів, повідомляє мету, завдання та програму ревізії, а керівник підприємства, у свою чергу, знайомить ревізорів з керівниками структурних підрозді­лів.

Третій етап — оформлення ревізії — є завершальним в її без­посередньому проведенні. Керівник ревізійної групи вивчає по­дані йому розділи акта ревізії, перевіряє повноту виконання про­грами, планів проведення ревізії, їх якість, у разі необхідності призначає додаткові перевірки для уточнення висновків по суті порушень і недоліків. Потім він складає загальний акт ревізії як документ про результати ревізії фінансово-господарської діяль­ності ревізованого підприємства.

Четвертий етап ревізії — реалізація матеріалів ревізії і кон­троль виконання прийнятих рішень — є завершальною стадією ревізійного процесу. Реалізація матеріалів ревізії (тематичної пе­ревірки) проводиться, за можливості, у міру виявлення зловжи­вань, істотних порушень та недоліків у діяльності підприємства, організації, що ревізується, не чекаючи закінчення ревізії.

4 Порядок проведення інвентаризації

Проведення інвентаризації активів і зобов'язань складається з наступних стадій

Організаційна стадія:

1- Вибір об'єктів інвентаризації.

2- Створення інвентаризаційної комісії.

3- Розпорядження на проведення інвентаризації.

4- Інструктаж членів інвентаризаційної комісії.

Підготовча стадія:

5- Пред'явлення повноважень на проведення інвентаризації.

6- Огляд місця зберігання.

7- Отримання і перевірка останнього звіту та документів про рух цінностей.

8- Перевірка наявності і стану об'єктів інвентаризації.

9- Оцінка стану об'єктів інвентаризації.

10- Документування: складання інвентаризаційних описів

Результативна стадія:

11- Складання порівняльних відомостей.

12 Проведення розрахунку по зарахуванню пересортиць.

13 Проведення розрахунку по списанню природного убутку.

14- Відображення даних по зарахуванню пересортиць в порівняльній відомості.

15- Визначення кінцевих результатів інвентаризації.

16- Прийняття рішення за результатами інвентаризації.

17- Відображення результатів інвентаризації в обліку.

5 Перевірка стану облікової політики підприємства

Метою ревізії облікової політики підприємства є встановлення її відповідності чинним нормативним та законодавчим актам, а також характеру і масштабу діяльності підприємства.

Об'єктом вивчення є всі внутрішньо фірмові документи, що визначають питання організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Завдання ревізії облікової політики наступні:

- встановити наявність наказу (розпорядження) керівника про прийняття облікової політики підприємства.

- визначити відповідність прийнятої облікової політики вимогам законодавства та Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

- вивчити дотримання при розробці наказу про облікову політику припущень і вимог, встановлених нормативними документами.

- дослідити повноту розкриття вибраних при формуванні облікової політики способів ведення бухгалтерського обліку, що істотно впливають на оцінку і прийняття рішень користувачами бухгалтерської звітності.

- перевірити наявність посадових інструкцій, наявність та ефективність затвердженої системи документообігу, вибір форми ведення бухгалтерського обліку, встановлений порядок проведення інвентаризації майна та зобов'язань, затверджений робочий план рахунків бухгалтерського обліку.

- проаналізувати та оцінити загальні і конкретні елементи облікової політики.